امینی پرسیده شده در 1 هفته پیش
با سلام

پدرم فوت کرده است و سند خانه را خواهرم برداشته است چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 روز پیش

انحصار وراث کنید و نسبت به اخذ سندالمثنی اقدام نمایید

فهرست