برای تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی چه کاری باید انجام دهم؟دسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیبرای تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی چه کاری باید انجام دهم؟
شاهدی پرسیده شده در 4 هفته پیش
سلام وقت بخیر. برای تغییر عنوان به عبور داخلی شخصی چه کاری باید انجام دهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 هفته پیش

با رعایت ماده 123 قانون امور گمرکی تغییر موکول به موافقت گمرک است. به استناد تبصره 2 ماده 46 قانون امور گمرکی، در مواردی که اظهار مشمول مقررات قاچاق گردد حق تبدیل عنوان اظهارنامه را ندارید.

فهرست