d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحسن منصوری پرسید 5 ماه قبل
باسلام اینجانب محکوم به چهار ماه و پانزده روز حبس تعزیری و سی و هشت میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت شده ام که فقط چگونه میتوانم حبس خود راتبدیل یامورد عفو وتخفیف قرار دهم
برچسب های سوال:
فهرست