d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبلوچی پرسید 1 سال قبل
پدرم هبه نامه ای نوشته و تمام اموالش را به نام مادرم بخشیده است آیا این هبه نامه درست است ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که عین معین باشد و به قبض داده باشد صحیح است .

فهرست