بلوچی پرسید 2 سال قبل
پدرم هبه نامه ای نوشته و تمام اموالش را به نام مادرم بخشیده است آیا این هبه نامه درست است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورتی که عین معین باشد و به قبض داده باشد صحیح است .