با چه شرایطی بانکهای غیر دولتی مجازند به عملیات بانکی بپردازند؟دسته بندی: پرسش های دعاوی بانکیبا چه شرایطی بانکهای غیر دولتی مجازند به عملیات بانکی بپردازند؟
بابایی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام و عرض ادب.آیا موسسات اعتباری و بانک غیر دولتی می تواند به کلیه عملیات بانکی مبادرت نماید آیا رعایت قوانین بانک مرکزی برای آنها الزام آور است؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله بانک های غیر دولتی می توانند با مجوز بانک مرکزی و مطابق با اساسنامه خود در چهارچوب قانون پولی بانکی مصوب سال 1351 و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا به کلیه عملیات بانکی مجاز مبادرت ورزند.

فهرست