d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایگان پرسید 1 سال قبل
سلام- کارفرمای بنده از من شکایت کرد و حکمی بابت محکومیت بنده صادر نشد اما در روند این شکایت که 2 ماه طول کشید کار بنده متوقف شد. می خواستم بدونم در این روندی که کارفرما از من شکایت کرد جزء سوابق من حساب می شود و می توانم حقوقی دریافت کنم؟ و آیا می توانم ضرری که به من وارد کرده را بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام – اگر توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب می شود و کارفرما مکلف است علاوه بر ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد مزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید.

فهرست