d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aداوودی پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا بازداشت ملک قولنامه ای امکان پذیر می باشد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

املاک فاقد ثبتی تحت شرایطی قابل بازداشت می باشد , براساس ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی , مال غیرمنقول که سابقه ثبتی ندارد را در صورتی می توان توقیف نمود که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و به موجب حکم نهایی مالک شناخته شود .

فهرست