اگر به دلیل نپرداختن هزینه گمرک ،کالا ترخیص نشود آیا گمرک می تواند کالا را به نفع خودش توقیف کند؟دسته بندی: پرسش های دعاوی گمرکیاگر به دلیل نپرداختن هزینه گمرک ،کالا ترخیص نشود آیا گمرک می تواند کالا را به نفع خودش توقیف کند؟
عابدی پرسیده شده در 1 ماه پیش
سلام

ترخیص کالای ما به دلیل نپرداختن هزینه های گمرکی امکان پذیر نیست ، ما بابت عوارض و هزینه های گمرکی به گمرک بدهکاریم اگر کالا ترخیص نشود، آیا گمرک می تواند کالا را به نفع خودش توقیف کند؟؟

1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 1 ماه پیش

بنا به ماده 14 قانون امور گمرکی اگر کالا ترخیص قطعی نشده باشد، کالا وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد و سایر بدهی های شما بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه های گمرکی و عوارض می شود درغیر اینصورت اجازه تحویل به شما داده نمی شود مگر به استناد تبصره ذیل ماده مذکور که با اخذ ضمانت نامه بانکی و علاوه کردن بهره به میزانی که هر سال از سوی وزارت دارایی اعلام می شود و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد.

فهرست