d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبرق نورد پرسید 1 سال قبل
در صورتی که متوفی یک زوجه و مادر و دو دختر باشد سهم مادر مگر یک ششم نمی شود؟ شورا در گواهی حصر سهم مادر را یک پنجم زده است. چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله شورا اشتباه نوشته می توانید طی لایحه تقاضای اصلاح گواهی انحصار وراثت را بنماید.

فهرست