d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aریحانه پرسید 1 سال قبل
سلام

قصد طلاق از همسر خود را دارم آیا می توانم از دادگاه درخواست نمایم تا نصف اموال همسرم به من منتقل گردد ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورتی که شرط ضمن قرارداد باشد می توانید .

فهرست