d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشیربیگی پرسید 1 سال قبل
مستأجر ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است بخواهد به کس دیگری منتقل نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محل تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد.

فهرست