شیربیگی پرسیده شده در 4 ماه پیش
مستأجر ملک تجاری که عرصه و اعیان آن وقف است بخواهد به کس دیگری منتقل نماید چه اقداماتی باید انجام دهد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد باید کسب موافقت متولی و اداره حج و اوقاف و امور خیریه 10% کل سرقفلی محل را که کارشناس یا خبره محل تعیین می کند به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد.

فهرست