انتقال ملک ، علی رقم قید شرط درباره عدم انتقالدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیانتقال ملک ، علی رقم قید شرط درباره عدم انتقال
پایدار پرسید 2 ماه قبل
خانه ای رو خریده ام ، مالک توافق کرد آن را به دیگری انتقال ندهد اما برخلاف توافق خود عمل نموده است الان من چکار میتوانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

درخواست فسخ معامله رو نمایید یا ابطال انتقال را از دادگاه درخواست نمایید

فهرست