انتقال ملک ، علی رقم قید شرط درباره عدم انتقالدسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیانتقال ملک ، علی رقم قید شرط درباره عدم انتقال
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپایدار پرسید 1 سال قبل
خانه ای رو خریده ام ، مالک توافق کرد آن را به دیگری انتقال ندهد اما برخلاف توافق خود عمل نموده است الان من چکار میتوانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

درخواست فسخ معامله رو نمایید یا ابطال انتقال را از دادگاه درخواست نمایید

فهرست