یاوری پرسید 2 سال قبل
آیا می توان از کسی که مال موقوفه را بغیر منتقل نموده است ، به جرم انتقال مال غیر شکایت نمود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله