یاوری پرسیده شده در 6 روز پیش
آیا می توان از کسی که مال موقوفه را بغیر منتقل نموده است ، به جرم انتقال مال غیر شکایت نمود ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 روز پیش

بله

فهرست