d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشهاب پرسید 1 سال قبل
سلام بنده در سال 93 معامله ای با سند عادی منعقد نمودم فروشنده مجددا زمین را به شخص دیگری منتقل نموده و آن شخص هم به نفر سوم فروخته است که نفر سوم سند را به نام خود گرفته و در سال 98 در بازداشت دادگاه قرار داده است. سال 97 من شکایتی از فزونشده تحت عنوان انتقال مال غیر کردم که محکوم شد الان آیا دادخواست ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند با توجه به بازداشت بودن ملک قابل پذیرش هست؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله چون منشا صدور سند مالکیت به نام شخص سوم عمل مجرمانه فروش مال غیر بوده است. البته باید الزام به رفع بازداشت را نیز در خواسته خود مطرح نمائید.

فهرست