d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیلاد پرسید 1 سال قبل
ماشینی را خریداری نموده ام که تمام مبلغ را من پرداخت نموده ام اما سند به نام همسرم خورده است ، آیا امکان دارد به واسطه فیش های پرداختی اقدامی نمایم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باید مدارک شما بررسی گردد

فهرست