میلاد پرسید 2 سال قبل
ماشینی را خریداری نموده ام که تمام مبلغ را من پرداخت نموده ام اما سند به نام همسرم خورده است ، آیا امکان دارد به واسطه فیش های پرداختی اقدامی نمایم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

باید مدارک شما بررسی گردد