تیموری پرسید 2 ماه قبل
پدرم سهامدار یک شرکت تضامنی بوده است آیا بعد از فوتش این سهام به ما منتقل می گردد ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بله

فهرست