d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتیموری پرسید 1 سال قبل
پدرم سهامدار یک شرکت تضامنی بوده است آیا بعد از فوتش این سهام به ما منتقل می گردد ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله

فهرست