d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمنوچهر پرسید 1 سال قبل
پدرم یک آپارتمان مسکونی را به نام برادرم کرده است ، اکنون ما چه اقدامی می توانیم انجام دهیم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

پدر شما با رضایت خود اقدام به انتقال قطعی ملک نموده است و اقدامی نمی توانید انجام دهید .

فهرست