d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aتوکل پرسید 1 سال قبل
باسلام یه معامله ای باشخصی کردم که نسبت به تعهداتش وانتقال سند ملک کوتاهی میکنه وچندین مرتبه نیز نشست کردیم ولی نتیجه نداشته جهت حل اختلاف در قراردادمون ذکر کردیم که مراجعه به داور ولی نام شخص خاصی را ذکر نکردیم ممنون میشم کمک کنیداین موضوع خاتمه پیداکنه شمارتون رااز تواینترنت دیدم

اینجانب ملکی در تهران ازاقایی طی پرداختی محموله مواد نفتی خریداری نمودم لذا ایشان ملک را به مالک قبلی بمدت هفت سال رهن داده بودکه البته این موردرابنده هنگام خرید ملک قبول نموده بودم وپایان مدت رهن که امسال میباشد جهت تحویل ملک مراجعه کردم وایشان هنوز ملک راتحویل بنده نمیدهد چندین مرتبه نشست داشتیم ولی باتوجه به جهش یکباره قیمت املاک ایشان به عناوین مختلف ازتحویل ملک که مقرر بوده در سال ۱۴۰۰انجام دهد سرباز زده وادعای مبالغی میکند که منطقی وقانونی نیست چون طبق بندهای قرارداداینجانب کلیه وجه ملک رادر هفت سال پیش پرداخت نموده ام وایشان باید ملک رابه من تحویل دهد وانتقال اسناد رانیز انجام دهد سند ملک به نام مالک قبلی است که ایشان ادعا دارد اورا پیدا نمیکند راست یادروغش رانمیدانم ولی بنده باایشون معامله کردم

سلام من متوجه کلمات جملات نمیشوم احتیاج به یه داور داریم که ایشون رای دهد چون توقراردادمون حل اختلاف را داور. تایین کردیم

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام میبایست حسب شرط داوری مطابق با ماده ۴۵۹ یا ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام نمایید

فهرست