d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aجمالی پرسید 1 سال قبل
اینجانب ملکی در تهران از شخصی طی پرداختی محموله مواد نفتی خریداری نمودم لذا ایشان ملک را به مالک قبلی بمدت هفت سال رهن داده بودکه البته این موردرابنده هنگام خرید ملک قبول نموده بودم وپایان مدت رهن که امسال میباشد جهت تحویل ملک مراجعه کردم وایشان هنوز ملک راتحویل بنده نمیدهد چندین مرتبه نشست داشتیم ولی باتوجه به جهش یکباره قیمت املاک ایشان به عناوین مختلف ازتحویل ملک که مقرر بوده در سال ۱۴۰۰انجام دهد سرباز زده وادعای مبالغی میکند که منطقی وقانونی نیست چون طبق بندهای قرارداداینجانب کلیه وجه ملک رادر هفت سال پیش پرداخت نموده ام وایشان باید ملک رابه من تحویل دهد وانتقال اسناد رانیز انجام دهد سند ملک به نام مالک قبلی است که ایشان ادعا دارد اورا پیدا نمیکند راست یادروغش رانمیدانم ولی بنده باایشون معامله کردم
فهرست