d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aساجدی نیا پرسید 1 سال قبل
همسرم مرا کتک زده و از خانه بیرون کرده است و اکنون که قصد جدایی دارم می گوید مهریه مرا نمیدهد آیا می تواند از پرداخت مهریه خوددادری نماید ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر

فهرست