ساجدی نیا پرسید 2 ماه قبل
همسرم مرا کتک زده و از خانه بیرون کرده است و اکنون که قصد جدایی دارم می گوید مهریه مرا نمیدهد آیا می تواند از پرداخت مهریه خوددادری نماید ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر

فهرست