d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمقدادی پرسید 1 سال قبل
سلام و درود. شخصی مغازه ای رو 3 ماه است که با عقد اجاره واگذار نموده است ولی مستاجر که قرار بوده متعاقبا نسبت به امضا قرارداد اقدام نماید. اکنون با گذشت دو ماه و علیرغم پرداخت اجاره از تنظیم و امضا قرارداد اجاره امتناع می نماید .در این خصوص من چه اقدامی باید بکنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید از طریق مراجع قضایی الزام ایشان را به تنظیم سند رسمی اجاره بخواهید.

فهرست