d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصادقی پرسید 1 سال قبل
سلام- بنده در کارگاهی 3 سال مشغول کار بودم اما بخاطر خدمت سربازی از آنجا در آمدم و کارم به حالت تعلیق درآمد بعد از یک ماه پس از پایان سربازی به آنجا بازگشتم و شغلی که من مشغول آن بودم به کس دیگه ای واگذار شده است. کارفرما دیگر کاری به من در آنجا نداد و من را بیرون انداخت. آیا کارفرما مکلف بود یک کار دیگر به من بدهد یا می توانست من را اخراج کند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام- اگر شغل شما حذف شده باشد در شغل مشابه به آن می توانید مشغول به کار بشوید

فهرست