d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایان فر پرسید 1 سال قبل
سلام بنده طبق مبایعه نامه 73 سهم از ملک مشاعی را خریداری کردم و تمام ثمن آن را نیز پرداخت کردم اما فروشنده در موعد مقرر نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده آیا می توانم از دادگاه ایشان را ملزم کنم و چون سند مشاعی هست آیا دادگاه رای می دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام در صورتی که طبق استعلام دادگاه محرز شود ایشان مالک 73 سهم مشاع هست و مبایعه نامه شما نیز مورد قبول مالک باشد بله مشکلی نیست ایشان به نسبت سهم مالکانه محکوم به انتقال سند به نام شما می شوند.

فهرست