شمیرانی پرسیده شده در 3 روز پیش
آپارتمانی خریده ام که در توقیف می باشد آیا می توانم درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست نمایم ؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 20 ساعت پیش

تا زمانی که ملک در بازداشت می باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود .

فهرست