شمیرانی پرسید 2 سال قبل
آپارتمانی خریده ام که در توقیف می باشد آیا می توانم درخواست الزام به تنظیم سند رسمی را درخواست نمایم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

تا زمانی که ملک در بازداشت می باشد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود .