عرفانی پرسیده شده در 3 ماه پیش
سلام . بنده آپارتمانی را 8 ماه قبل فروخته ام ( عقد بیع در بنگاه منعقد گردیده ) و خریدار متعهد گردید که 3 ماه قبل باقیمانده ثمن را در روز 26 فروردین ۹۹ هنگام تنظیم سند پرداخت و سند را انتقال بدهم ولی خریدار حاضر به انتقال به خود نیست و هیچ اقدامی نمی کند و میگوید بقیه پول را ندارم و برای تاخیر برای هر طرف جریمه در نظر گرفتیم .چطور میتوانم هم خریدار را الزام و جریمه را بگیرم ؟ اگر باز هم در دفتر خانه حاضر نشد من خریدار چه حقوقی را دارم .ممنونم
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 3 ماه پیش

سلامشما می توانستید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و مدارک را ارائه نمایید و در صورت عدم حضور از دفترخانه گواهی بگیرید چنانچه این کار را اول برای ایشان اظهارنامه ارسال کنید و تاریخ دیگری برای حضور در دفترخانه معین نمایید در صورت عدم حضور از دفترخانه گواهی بگیرید و از آن تاریخ نسبت به مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی و الزام ایشان به حضور و انتقال سند اقدام نمایید در صورت عدم ایفای تعهد چنانچه حق فسخ برای خود پیش بینی نموده باشید می توانید نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایید.

فهرست