کاشانی پرسید 2 ماه قبل
میخواهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که در رهن قرار دارد اقامه کنم چه کاری باید انجام دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی ازموارد خواسته الزام به فک رهن مطرح گردد .

فهرست