d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاشانی پرسید 1 سال قبل
میخواهم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که در رهن قرار دارد اقامه کنم چه کاری باید انجام دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در رهن قرار دارد قابلیت استماع ندارد و باید به عنوان یکی ازموارد خواسته الزام به فک رهن مطرح گردد .

فهرست