d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهر ورز پرسید 1 سال قبل
با سلام ، بنده بابت تسهیلاتی که از بانک دریافت نمودم با توجه به تخلفاتی که بانک در قرارداد تسهیلاتی مرتکب شده است می خواهم علیه بانک شکایت نمایم اما متاسفانه بانک هیچگونه قراردادی به من ارائه نمی دهد می خواستم ببینم آیا در صورت طرح دعوی ، دادگاه بانک را ملزم می نماید که قراردادها را ارائه نماید؟ و یا اینکه می توانم بدون داشتن مدارک اقدام به طرح دعوی نمایم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با سلام ، در ماده 209 قانون آئین دادرسی مدنی به صراحت قید گردیده چنانچه سندی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود. در صورت امتناع دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارد شما می توانید طرح دعوی نمائید.

فهرست