امیدی پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام من یک چک 3 میلیاردی از شرکتی که هیات مدیره آن پنج نفر هستند،گرفتم اگر طبق روزنامه رسمی صدور چک با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت باشه با برگشت خوردن آن آیا می توانم به هر یک از اعضای هیات مدیره رجوع کنم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

خیر در چنین شرایطی شما به عنوان دارنده می توانید صرفا به عضو هیات مدیره ای که چک را امضا نموده است مراجعه نمایید و حق مراجعه به دیگر اعضا را ندارید چراکه در مقابل شما صرفا مدیری مسئول پرداخت وجه چک است که آن را امضا نموده است

فهرست