d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیدی پرسید 1 سال قبل
سلام من یک چک 3 میلیاردی از شرکتی که هیات مدیره آن پنج نفر هستند،گرفتم اگر طبق روزنامه رسمی صدور چک با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت باشه با برگشت خوردن آن آیا می توانم به هر یک از اعضای هیات مدیره رجوع کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر در چنین شرایطی شما به عنوان دارنده می توانید صرفا به عضو هیات مدیره ای که چک را امضا نموده است مراجعه نمایید و حق مراجعه به دیگر اعضا را ندارید چراکه در مقابل شما صرفا مدیری مسئول پرداخت وجه چک است که آن را امضا نموده است

فهرست