d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aزارع پرسید 1 سال قبل
مستأجر موقوفه ملک وقفی را که مسکونی بوده اجاره می نماید و اقدام به احداث محل کسب می کند اگر بخواهد محل کسب را اجاره دهد یا ملک را منتقل نماید چه کارهایی می بایست انجام دهد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در این صورت مستأجر موقوفه هنگام انتقال یا اجاره بایستی 50% سرقفلی را برابر نظر کارشناسی به موقوفه پرداخت نماید. پرداخت این مبالغ به حساب موقوفه می باشد و بایستی در اجرای نیات وقف صرف شود.

فهرست