مهران پرسید 1 سال قبل
خانه خود را برای یک سال اجازه داده ام که مستاجر آن بعد از 4 ماه فوت نموده است ، آیا می توانم اجاره های 8 ما بعد رو از وراث مطالبه نمایم
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر فقط نسبت به اجاره های معوقه اقدام نمایید