d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهران پرسید 1 سال قبل
خانه خود را برای یک سال اجازه داده ام که مستاجر آن بعد از 4 ماه فوت نموده است ، آیا می توانم اجاره های 8 ما بعد رو از وراث مطالبه نمایم
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر فقط نسبت به اجاره های معوقه اقدام نمایید

فهرست