d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپاینده پرسید 1 سال قبل
با چند نفر در یک ملک مشاعی شریک می باشم اما نسبت به ملکم سند مالکیت معارض صادر شده است آیا می توانیم درخواست افراز ملک مشاعی را نماییم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

تا زمانی که از ملک رفع تعارض نگشته است , امکان افراز ملک مشاعی وجود ندارد .

فهرست