d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aبهنام پرسید 1 سال قبل
افراز ملک مشاعی که بخشی از آن مجهول المالک باشد در صلاحیت چه مرجعیه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صلاحیت دادگاه میباشد.

فهرست