مقامی پرسید 2 سال قبل
سلام بسیارممنونم از زحمات شمادر مورد اعتراض ورثه به دستور تخلیهدو. نفر شریک سال 1355 یک باب حمام عمومی را اجاره میکنند بعداز چندین سال هردو شریک فوت میکننداجاره نامه میرسد بهورثه دو شریکمن سال گذشته مالکیت ملک را میخرمو سال گذشته اظهارنامه کدخدامنشانه به مستاجرین دادماظهارنامه به بنام مستاجرین دادمولی پاسخی نگرفتمورثه میتونستند در پاسخ اعلام کنند پدر ما فوت کرده است و ما ورثه هستیمحتی ورثه به کلمه کدخدامنشانه ارزشی قایل نشدند که بیاییند حق و حقوق خود‌شان را بگیرنداسفند 99 گزارش کارشناسی تهیه کردمکارشناس گزارش نموده آب و گاز حمام عمومی به علت بدهی قطع و کنتور توقیف شده و زنانه حدود بیست سال مخروبه و تعطیل مردانه حدود 10 سال مخروبه و تعطیل میباشدسپس دادخواست دستور تخلیه بعلت نیاز شخصی دادم و دادگاه شورای حل اختلاف بر طبق قانون سال 1376 دستور تخلیه داده و تیرماه 1400 از طریق اجرای احکام قفل باز شد و ملک تحویل من شدو بعد از تحویل من به پسرم با یک. کالت تحویل دادم و ایشان به یک نفر دیگر اجاره رسمی داده و مستاجر با اجاره محضری و با شرط اجازه تعمیرات و احداث بنا جهت بهره برداری بهتر اجاره نموده‌در حال حاضرورثه یک از مستاجریندادخواست اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دستورتخلیهدایر بر عدول از صدور دستور تخلیه ملک تجاری و ابطال اجراییه اجرای احکام و اعاده وضع به حالت سابق با احتساب کلیه خسارات قانونیورثه یکی از مستاجریندادخواست ابطال اجراییه(موضوع اجراییه غیرمالی است)مبنی بر ابطال دستور تخلیه و اعاده به حالت سابق نسبت به ملک تجاری معروف به حمام عمومی مطالبه خسارتسوال من اینست با توجه به گزارش کارشناسی تخریب ها و تعطیلی متروکه شدن و قطعی آب و گازآیا دادخواست تفریط بدهم یا خیر؟؟؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف در ملک تجاری غیر قانونی و باطل میباشد

و باید از طریق دادگاه اقدام به فسخ وتخلیه اجاره مطرح میکردید

همچنین تعدی و تفریط از ناحیه ورثه صورت نپذیرفته که بتوانید بر این جهت دادخواست فسخ و تخلیه بدهید

و باید مدارک بررسی شود