d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aامیر رضا پرسید 1 سال قبل
سلام. بنده می خواهم به عنوان ثالث اعتراض به رای نمایم پرونده در دادگاه تجدیدنظر قرار رد دعوا صادر گردیده آیا در دادگاه تجدیدنظر باید اعتراض را ارائه کنم یا دادگاه بدوی؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

باسلام. باید در دادگاه بدوی اعتراض ثالث را ارائه دهید.

فهرست