d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aحسین برزگر پرسید 1 سال قبل
سلام من درمورد یک قطعه زمین که توسط دادگاه پس از رای قطعی اجرای حکم شده وحال بعداز یک سال به رای دادگاه اعتراض ثالث شده چکار کنم رای شکسته نشود.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام سوال شما کلی هست و مسلما جهات دادخواست اعتراض ثالث در بررسی امر مهم است

فهرست