d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکاظمی پرسید 1 سال قبل
چگونه می توانم نسبت به نظر کمیسیون باغات اعتراض نمایم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می بایست ظرف دوماه نظر خود را شهرداری اعلام نمایید ، مراتب اعتراض شما از طرف شورای شهر به شهرداری ارسال می گردد .

فهرست