احمدپور پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام: اگر به نظریه کارشناسی در تقسیم ترکه شک داشته باشیم آیا به تقسیم می توان اعتراض و آن را باطل کرد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

چنانچه با شکایت شما معلوم شود که ترکه به صورت غیر عادلانه تقسیم شده است یا چنانچه با ارائه مستندات، اشتباه بررسی کارشناسی در تقسیم ترکه اثبات شود در این صورت تقسیم باطل و ترکه مجددا تقسیم می گردد

فهرست