احمدپور پرسید 2 سال قبل
سلام: اگر به نظریه کارشناسی در تقسیم ترکه شک داشته باشیم آیا به تقسیم می توان اعتراض و آن را باطل کرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

چنانچه با شکایت شما معلوم شود که ترکه به صورت غیر عادلانه تقسیم شده است یا چنانچه با ارائه مستندات، اشتباه بررسی کارشناسی در تقسیم ترکه اثبات شود در این صورت تقسیم باطل و ترکه مجددا تقسیم می گردد