d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aماجدی پرسید 1 سال قبل
کالا من توسط گمرک ضبط شده است , تحت چه شرایطی می توانم نسبت به ضبط کالا اعتراض نمایم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

ظرف دوماه از تاریخ ضبط , می توانید به سازمان تعزیرات یا دادگاه انقلاب بسته به نوع مجازات مراجعه نمایید .

فهرست