اعتراض به رای کمیته رسیدگی کننده به تخلفات بورسیدسته بندی: پرسش های دعاوی بورساعتراض به رای کمیته رسیدگی کننده به تخلفات بورسی
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاداب پرسید 1 سال قبل
با سلام پسرم به عنوان متخلف طی رای صادره از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات محکوم شناخته شده است آیا رای بدوی که از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات بورسی صادر شده است قابل پیگیری مجدد را دارد?
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله ایشان می تواند درخواست تجدید نظرخواهی از رای صادره را در هیات رسیدگی به تخلفات بورسی برای رسیدگی مجدد را مطرح نماید.

فهرست