اعتراض به رای کمیته رسیدگی کننده به تخلفات بورسیدسته بندی: پرسش های دعاوی بورساعتراض به رای کمیته رسیدگی کننده به تخلفات بورسی
شاداب پرسیده شده در 5 ماه پیش
با سلام پسرم به عنوان متخلف طی رای صادره از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات محکوم شناخته شده است آیا رای بدوی که از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات بورسی صادر شده است قابل پیگیری مجدد را دارد?
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

بله ایشان می تواند درخواست تجدید نظرخواهی از رای صادره را در هیات رسیدگی به تخلفات بورسی برای رسیدگی مجدد را مطرح نماید.

فهرست