d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصداقت پرسید 1 سال قبل
من یک پرونده دارم در قم در خصوص کالای قاچاق پارچه از گمرک ارزیابی اومده که در مهلت قانونی اعتراض کردم به ارزیابی ولی اعتراض من رو نپذیرفتند آیا می تونم فقط نسبت به ارزیابی اعتراض کنم و نسبت به رای صادره اعتراض نکنم که مشمول تخفیف باشم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شما می توانستید چنانچه نسبت به ارزیابی کالای قاچاق اعتراض دارید اعلام نمائید در این صورت چنانچه اعتراض موجه و مستند باشد به گمرک شاکی ارسال می شود تا مجدد بررسی شود اما چنانچه در مهلت مقرر اعتراض نمودید و شعبه نپذیرفته می توانید از رای صادره تجدید نظرخواهی نمائید.

فهرست