رضا پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام – پدر مادر سال 1311 یک قطعه زمینی به مساحت 2 هزار هکتار را خریداری و از آن سال در تصرف ایشان بوده و در آن کشت و زرع می کردند. پس از فوت ایشان دست ما بوده و روی زمین کار می کردیم زمانی که اقدام کردیم برای زمین سند مالکیت بگیریم اداره ثبت از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام کرد که اونها اعلام کردند قسمت زیادی از زمین ملی اعلام شده و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده است. اما ما نظریه کارشناسی و نقشه های هوایی و آزمایش خاک را داریم که نشان می دهد روی زمین کشت و زرع انجام شده و سابقه تصرف در آن مشاهده می شود. الان چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش

شما می توانید به رای تشخیص اراضی ملی اعتراض نمائید و تقاضای ابطال آن را بخواهید و ابطال سندی که به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شده است را هم بخواهید. حتما به این نکته توجه فرمائید که جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی باید دادخواست خود را به شعب ویژه که در دادگاه های عمومی حقوقی مستقر هستند ارائه نمائید.

فهرست