d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا پرسید 1 سال قبل
سلام – پدر مادر سال 1311 یک قطعه زمینی به مساحت 2 هزار هکتار را خریداری و از آن سال در تصرف ایشان بوده و در آن کشت و زرع می کردند. پس از فوت ایشان دست ما بوده و روی زمین کار می کردیم زمانی که اقدام کردیم برای زمین سند مالکیت بگیریم اداره ثبت از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام کرد که اونها اعلام کردند قسمت زیادی از زمین ملی اعلام شده و به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده است. اما ما نظریه کارشناسی و نقشه های هوایی و آزمایش خاک را داریم که نشان می دهد روی زمین کشت و زرع انجام شده و سابقه تصرف در آن مشاهده می شود. الان چه کاری می توانیم بکنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شما می توانید به رای تشخیص اراضی ملی اعتراض نمائید و تقاضای ابطال آن را بخواهید و ابطال سندی که به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شده است را هم بخواهید. حتما به این نکته توجه فرمائید که جهت اعتراض به تشخیص اراضی ملی باید دادخواست خود را به شعب ویژه که در دادگاه های عمومی حقوقی مستقر هستند ارائه نمائید.

فهرست