محسن پرسید 2 سال قبل
سلام . وقت بخیر . درمورد ملکی از سوی اداره منابع طبیعی رای بر ملی بودنصادر شده . پدر بنده بعد از این اظهار نظر دادخواست اثبات مالکیت ارائه کرده آیانتیجه بخشه ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با توجه به مقررات ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور پس از اعلام ملی بودن زمین توسط منابع طبیعی ، معترض باید وفق تبصره 5 ماده واحده قانون تکلیف اراضی اختلافی ، اعتراض و شکایت خود را به کمیسیون ماده واحده مزبور تقدیم کند و تنها مرجع رسیدگی به شکایت مربوطه به اجرای ماده 56 ، کمیسیون ماده واحده است . لذا طرح دعوا به خواسته اثبات مالکیت دردادگاه قبل از اعتراض به اجرای مقررات ماده 56 در کمیسیون ماده واحده صحیح نیست و قرار عدم صلاحیت صادر می شود.