صفوی پرسید 2 سال قبل
سلامآیا فیلم و عکس در دادگاه سندیت دارد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

فیلم و عکس اماره قضایی محسوب نمی شود اما ممکن است موجب علم قاضی گردد