اغنیایی پرسید 2 سال قبل
برای بنده رایی صادر شده بود که عدد مندرج در رای اشتباه است متاسفانه بدون توجه به این اشتباه از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده است آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به اصلاح رای است یا دادگاه بدوی که رای را صادر نموده؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

قانون آئین دادرسی مدنی تا زمانی که نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نشده ، شعبه بدوی مکلف به اصلاح رای می باشد اما پس از تجدیدنظر خواهی ، مرجع تجدیدنظر مکلف به اصلاح رای می باشد.