اغنیایی پرسیده شده در 2 ماه پیش
برای بنده رایی صادر شده بود که عدد مندرج در رای اشتباه است متاسفانه بدون توجه به این اشتباه از رای صادره تجدیدنظر خواهی شده است آیا دادگاه تجدیدنظر مکلف به اصلاح رای است یا دادگاه بدوی که رای را صادر نموده؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

قانون آئین دادرسی مدنی تا زمانی که نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نشده ، شعبه بدوی مکلف به اصلاح رای می باشد اما پس از تجدیدنظر خواهی ، مرجع تجدیدنظر مکلف به اصلاح رای می باشد.

فهرست