d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسلیمی پرسید 1 سال قبل
یا یکی از همسایگان آپارتمان میتونه از پشت بام برای نگه داری سگ استفاده کنه؟ به این بهانه که خودش تمیز میکنه و سر و صدایی نداره؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اصل بر این است که استفاده از مشاعات بدون رضایت همه مالکین ممنوع است.

فهرست