سلیمی پرسید 2 سال قبل
یا یکی از همسایگان آپارتمان میتونه از پشت بام برای نگه داری سگ استفاده کنه؟ به این بهانه که خودش تمیز میکنه و سر و صدایی نداره؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

اصل بر این است که استفاده از مشاعات بدون رضایت همه مالکین ممنوع است.