d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشریعتی پرسید 1 سال قبل
استرداد لاشه چک و سفته دعوای مالی است یا غیر مالی؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

استرداد لاشه چک و سفته طبق بخشنامه قوه قضائیه سال 97 دعوای غیر مالی می باشد.

فهرست