d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aدیاری پرسید 1 سال قبل
سلام اگر مشخصات کالا رو به زیان خودم اظهار کرده باشم برای استرداد اضافه پرداختی چه اقدامی باید انجام بدهم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با کشف مراتب بر اساس ارزیابی، مشاهدات در ذیل اظهارنامه قید سپس به متصدی ارزیابی تحویل داده می شود. شما می توانید در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را داشته باشید. در این صورت رئیس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی، دستور استرداد به نفع شما را صادر خواهد کرد.

فهرست