دیاری پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام اگر مشخصات کالا رو به زیان خودم اظهار کرده باشم برای استرداد اضافه پرداختی چه اقدامی باید انجام بدهم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

با کشف مراتب بر اساس ارزیابی، مشاهدات در ذیل اظهارنامه قید سپس به متصدی ارزیابی تحویل داده می شود. شما می توانید در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تأیید متصدی یادشده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را داشته باشید. در این صورت رئیس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی، دستور استرداد به نفع شما را صادر خواهد کرد.

فهرست