d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصیادی پرسید 1 سال قبل
سلام..زن چطوری از خونه مرد ارث میبره؟سهم داره ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام، زوجه از قیمت عرصه و اعیان ارث میبرد.

فهرست