پژمان پرسید 1 سال قبل
پدرم فوت کرده است آیا مادرم ازخود زمین کشاورزی پدرم ارث می برد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر از قیمت آن ارث می برد