d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپژمان پرسید 9 ماه قبل
پدرم فوت کرده است آیا مادرم ازخود زمین کشاورزی پدرم ارث می برد
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 9 ماه قبل

خیر از قیمت آن ارث می برد

فهرست