d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپگاه پرسید 1 سال قبل
با سلام

آیا فرزند از مهریه مادر ارث می برد و بعد از فوت مادر می تواند آن را مطالبه نماید

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله

فهرست